21.10.2008 MW                            RETURN 

Johnny Lundin              Länkar

YouTube        Johnny Lundin Band    (nilstommydunken)

Johnny's new Youtube Channel
http://www.youtube.com/johnnylundin

YouTube       Orange Blossom special

L B Pickups   Gitarrmickar

www.gitarrdelar.se

www.taggtraden.se

www.oldboys.se

www.spotnicks.net/          The Spotnicks

 M.Walden      Finsk-Svensk taggtråd sida

www.spotnicks.info        Fan Club

www.berntliljegren.se      Bernt Liljegren

www.ersson.nu                 Uno Ersson

gudmund.org        Lennart Gudmundsson

http://www.wasaexpress.net/